O Mikrowitrynie
Jak założyć?
Baza firm
Oferty pracy
Kontakt
Jesteś tutaj: Mikrowitryna.pl > Regulamin

Promocje

Mikrowitryna za darmo!

» załóż Mikrowitryne w 15 minut
» bez dodatkowych kosztów
» bez zobowiązań

Wyszukiwarka

Rekomendowane

Ostatnio dodane

Najczęściej polecane

Najwyżej oceniane

Najczęściej odwiedzane

REGULAMIN
Katalogu firm Mikrowitryna.pl

Rozmiar czcionki: A A A
I Postanowienia ogólne i definicje.

1. Usługodawcą jest firma EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj, NIP 918-203-61-83, REGON 060134679.

2. Usługobiorcą jest osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

3. Usługa - świadczenie Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy zgodnie z zawartą przez nich umową i niniejszym regulaminem.

4. Aktywacja Usługi - udostępnienie Usługobiorcy zasobów oferowanych przez Usługodawcę.

5. Regulamin niniejszy zwany dalej Regulaminem określa sposób korzystania z Usług proponowanych przez Usługodawcę, zakres odpowiedzialności stron umowy oraz zawiera informacje porządkowe.

II Rejestracja Usług, zawarcie umowy, jej zmiana oraz rozwiązanie.

1. Rejestracja Usług odbywa się przez interfejs znajdujący się na stronach Usługodawcy. Usługi są aktywowane automatycznie.

2. Usługobiorca aktywując Usługę, oświadcza, iż nazwa tej Usługi nie narusza praw osób trzecich. W wypadku poniesienia przez Usługodawcę szkód spowodowanych używaniem przez Usługobiorcę nazwy Usługi w sposób naruszający prawa osób trzecich. Usługobiorca zobowiązuje się tą szkodę naprawić w pełnej wysokości.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do wpisywania podczas aktywacji Usługi prawidłowych danych (nazwa firmy, adres, numer telefonu, NIP, dane bilingowe). Podanie nieprawdziwych danych upoważnia Usługodawcę do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usługi.

4. Zmiany zapisów Regulaminu powodujące zmianę treści umowy mogą być dokonane jedynie z ważnych przyczyn np. w celu dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Usługodawca niezwłocznie udostępni Usługobiorcy aktualną wersję Regulaminu.

5. Usługodawca będzie miał prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Usługobiorca w sposób rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, a w szczególności będzie wykorzystywał Usługę niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także do celów niezgodnych z prawem.

III Ochrona danych osobowych.

1. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu w celach służących świadczeniu przez Usługodawcę Usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.

2. Usługobiorca zachowuje prawo do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych.

IV Świadczenie Usług.

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu skutkujących rozwiązanie umowy.

2. W przypadku konieczności czasowego ograniczenia dostępu do Usługi Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli:

nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych oraz nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.

Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych, jeżeli działanie to ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a danie nie są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla zrealizowanie transmisji.

5. Usługobiorca korzysta ze wszystkich danych, informacji lub oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi wyłącznie na swoje własne ryzyko.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Usługą Usługodawcy lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

7. Podczas realizacji Usługi, Usługodawca uprawniony jest do prowadzenia kampanii reklamowych na swoją rzecz oraz na rzecz swoich zleceniodawców, poprzez emisję na witrynie Usługobiorcy różnych form reklamy. Kampanie reklamowe prowadzone będą z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik emisji kreacji reklamowych.

8. Usługodawca zobowiązuje się nie umieszczać w reklamach treści niezgodnych z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.

9. Usługodawca ma prawo do przekazania praw do emisji reklam innemu podmiotowi z zachowaniem warunków niniejszego regulaminu.

V Odpowiedzialność Usługodawcy i reklamacje.

1. Usługodawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Usługobiorcy przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

a. nieprawidłowego użytkowania Usług,

b. naruszenia postanowień regulaminu przez Usługobiorcę,

c. siły wyższej,

d. awarii oprogramowania i sprzętu Usługodawców telekomunikacyjnych, komórkowych itp., na które Usługodawca nie ma wpływu i którym nie mógł zapowiedz,

e. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji w formularzu.

VI Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Usługodawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowania przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw

Internetowy Katalog firm Mikrowitryna.pl
tel: 0 668 043 283
Copyright © 2007 eball - Strona www Twojej firmy.
Nowoczesne karmnikiPozycjonowanie stron internetowych BiłgorajFarmy fotowoltaiczneWiadomości BiłgorajŚwiadectwo Energetyczne onlineKalkulator fotowoltaikiSzkolenia BHP onlineMontaż i wycena instalacji fotowoltaicznychPorównywarka fotowoltaiki